Top> Getting Around> Retro Bus

Rotro Bus Root Map

Saiko Lake Kawaguchiko Lake

The timetable for the print is here.

Kawaguchuiko Lake / 河口湖From Kawaguchiko station
To  
Yagisaki Park 150
Kawaguchiko Herb Hall 150
Sightseeing Boat/Popeway Ent. 220
Kawaguchiko Museum of Art 320
Itchiku Kubota Art Museum 380
Sunnide Resort/Nagasaki Park Ent. 430
Kawaguchiko Shizen Seikatsu-kan (Natural Living Center) 480

Saiko Lake / 西湖


From Kawaguchiko station
To  
Kawaguchiko Herb Hall 150
Yagisaki Park 150
Michi no eki Katsuyama 330
Saiko Minsyuku 700
Saiko Iyashi no sato Nenba 810
Fugaku Fuketsu 810

pagetop